Mentions légales

U bent momenteel verbonden aan de site "Camping du Lac de Carouge"

De gebruiker die toegang heeft tot deze site gaat ermee akkoord zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

Uitgever:

SARL SELYV
Hoofdkantoor: vrijetijdsbasis
73250 Saint Pierre d'albigny
RCS Chambery B 534 113 261 - 5530Z
BTW nummer: FR93534113261
Tel: + 33 (0) 4 79 28 58 16
E-mail: contact@lacdecarouge.com

Directeur van publicatie: Virginie & Yohann Rigollet

Realisatie van de site: Nichetoo.net - Devolta

Host:

Infomaniak
Hoofdkantoor: 25 Rue Eugène-Marziano
1227 Genève, Zwitserland

Webmaster :

Sébastien COLIN - DEVOLTA
Email : 

CNIL-verklaring:

Deze site is aangemeld bij de CNIL.
In overeenstemming met de wet Informatique et Libertés van 06/01/78, hebt u het recht op toegang, rectificatie en intrekking van persoonsgegevens over u. Als u uw recht op toegang, oppositie en / of rectificatie wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op:

- per e-mail: contact@lacdecarouge.com

- per post:

Camping Lake Carouge
Vrije tijd basis
73250 Saint Pierre d'albigny
FRANKRIJK

Gebruik van documenten online


De beschikbaarheid van de documenten online impliceert niet de overdracht van eigendomsrechten verbonden aan deze documenten. U krijgt alleen een gebruikslicentie, niet-exclusief en voor privégebruik. Als zodanig is het u verboden om deze documenten, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, te reproduceren (behalve voor het exclusieve doel van informatie en voor strikt persoonlijk en privégebruik) op elke manier en op elk medium bestaande of toekomstige, om deze documenten in een andere taal of taal te vertalen, om ze aan te passen.

Wijziging van deze vermeldingen

Camping de Lac de Carouge behoudt het vermogen om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden van de site te wijzigen, inclusief om te voldoen aan nieuwe regelgeving of wetgeving of om de raadpleging van de site door de gebruiker te verbeteren. Alle wijzigingen in het gebruik van de site zullen worden opgenomen in deze kennisgeving.

Eigendomsrechten van Camping du Lac de Carouge

Door toegang te krijgen tot de site, krijgt de gebruiker een licentie voor beperkt gebruik voor de site. Deze licentie geeft de gebruiker een beperkt, niet-exclusief en uitsluitend voor zijn privégebruik beperkt gebruik van de inhoud van de site. Als zodanig wordt aan de gebruiker alleen de weergave van de site voor een scherm met één scherm toegekend. De site en alle software die in verband daarmee wordt gebruikt, kan vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom of enige andere wet. Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten die zich op de site bevinden en alle elementen die voor deze site zijn gemaakt, het exclusieve eigendom van Camping du Lac de Carouge, die geen licentie of enig ander recht dan om de site te raadplegen. De reproductie van documenten die op de site zijn gepubliceerd, is alleen geautoriseerd met als enige doel informatie voor persoonlijk en privégebruik, elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Het is ook verboden om een ​​afgeleid werk te kopiëren, aan te passen, te creëren, het ontwerp of de assemblage om te keren of op enige andere manier de broncode te vinden (behalve in gevallen waarin de wet voorziet), verkopen, toewijzen, onder - licentie of overdracht op enigerlei wijze van enig recht met betrekking tot software. Evenzo is het ook verboden om de software aan te passen of aangepaste versies van de software te gebruiken en in het bijzonder (zonder dat deze opsomming uitputtend is) om ongeautoriseerde toegang tot de service te verkrijgen en toegang te krijgen tot de site door een andere houdt in dat dit de interface is die u hiervoor door de Camping van het meer Carouge ter beschikking wordt gesteld.

Inhoud van de site - Aansprakelijkheid

De Camping du Lac de Carouge spant zich in om de juistheid en actualisering van de informatie op deze site te garanderen, en behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud of presentatie. Het kan echter niet instaan ​​voor de volledigheid of de afwezigheid van wijziging door een derde partij (inbraak, virus). Bovendien garandeert Camping du Lac de Carouge geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of afwezigheid van fouten in de informatie op deze site.

De Camping du Lac de Carouge niet verantwoordelijk voor vertragingen, fouten of omissies in de inhoud van deze pagina's en in het geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienstverlening. Als zodanig kan de verantwoordelijkheid van Camping du Lac de Carouge in geen geval worden gehandhaafd voor indirecte schade, hoe dan ook.

De Camping du Lac de Carouge niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde partij die leidt tot veranderingen in de informatie die op de site. De Camping du Lac de Carouge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door uw technische omgeving kunnen lijden, met inbegrip van uw computers, software, netwerkapparatuur (modems, telefoons ...) en alle apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen of gebruik de service en / of informatie.

hyperlink

Andere plaatsen binnen Camping du Lac de Carouge met daarin een hyperlink naar deze site zijn niet onder de controle van Camping du Lac de Carouge, wijst dus niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Het maken van hyperlinks naar de website van Camping du Lac de Carouge is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Camping du Lac de Carouge.

Toepasselijk recht

De inhoud van de site is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving in Frankrijk. Alle gebruikers erkennen de bevoegdheid van Tours Rechtbank van Koophandel in alle zaken met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de site of daaruit voortvloeiende beroep.